Download here
Av check

..

. .

. . .. :: iiiir; jag :::: .. .. :: iirr7:, …

., 7LJLYLv777rii: i; 777rvri:, i7vJYLr; irrrii: irv77: :,

. . .: irLU1L77; ::: iiriiirr77LvL7YUXYi. : ivYJri:; i:, ::: ii ,,: 77LLjU2jU7:

. .: J5X2jr7rri; ir; rr77rir; riiirvuu2UFqZJ: .rjLYL7r7rrii :: i; iL;:,; rii7rvLLukUYr :.

i5N227r; rii; rir; rrrrr: i; :: irirrr; LY5XG0U. .715u251vriiii: iirrr; ::: iirir; 7LJYSPXuji

.: 71SjYL7vYiirL77rv77r77rir :: i7iii7r77vYjuXN87 .2OE5Y5FSUJ77 ;;: r; r; 7r7i :::: ::: ii77J5NqNSFL:

.vGqjrLYr7J7rrYLvvYYYvLrriirYLYYJ7YJUYju2uYYSGBSi,:. iBBZ2jUY2uYLYLLrr77rr; ri:,; ri:; rrr7r77YuXkSSEFL.

iuEk2u5jL72uUUUvLYjYuYjLY7Juuvv7uUuuj7LLuu5FPFSXBM;., 7BBBk1U51SU125uuv7777v; i: i; riiiii7777jYujUU12XkJ.

.vEBkuFquJjjL1SFU521jUjUuUYjFPUuUuYUJjLLLjLU2SSqSFGBPu:., GBGYjUkSP51juYuLUUU7r: ii:; L7riirYvYj2YJ7YU2vUF5r

.vqO155U2UuSUU2UJ5PNUJYuj51SJYLFFF2FUjYuUuLLUEq0qNSkZBXJr,: MMkU2U1F5JjYuuUu5ULiir7rLL7rJvuuuUUU22v25UJPBFF

.J0E5151JUY2kS5SJJ21r: …. ,, …

v0Z1kPkL1FUJkSS1XJ:.,., ..: UN27YYYLYYUUUYujuY2SXXXkB0jri: NqE80UY7L7JYJ7L7YuJ77LJLL7v7LjJLYLLYYY5PBB7 …:.

: UEk0GX1X5SjU1FU0L. :::::: ::, iJuYuJuU1Juj12F155PX0ZOMMU7LPMBBBF12XFkSkUuLUj1SPuUF5L ;; j2SuU21Juu51UUBN. , r: ::,:,

iUP0PP2SS2JUUF11j, .i ::. i: ;; iir; ii;

UPZF1UUjUYU5PFXuL.:::,ii; 7irr:,; LLrjYUSXFk1UUXFY ,. .U1GBBMMSU10F7. .rUSuUJJr; ii: 7YULj2Uj1u1L. : ii ::,: iri, i,

.U0NFuF55u1FNPqFSL.,:.: R7; :: i: iLPuLjSkXuUjSP0ki. .:; ::.; PBMOB8SFqP7 ,,:,. .rY7 :. : r77YY152Jv77

, JF0FFX05UUSP0kXE1,.:, Iri :: :: LGSSU1XXvJ21XBki .iJU121YrrNMMMBM01N5i.: J152qL: ..,. .: ..: Y2Lu52jFUS1i ::: ::.,:.:.

. ::, ri: :: 1qF25jUjUUPEMP7 .: 72JY7v7rLBBBNO0NUU2; .i777r; rYr;: ,,,: 7L1uFLi ,. r20qX11jUJYii, ::: ,,. ,,,

., jXP5GSXP0XSFqkFkMOj. .: ,,:;,: uS1FJYY2XEkqkj; iii ::::: riPBB0ENU185i.,: iii, :::; ii ::: rv7r; 7LLr:., UM8kEk5jjv7: ,, ::,

iXXXZFNPXPkX55UPkMBk :. , YGNq2U2k2F5S127i: i, ::,. R7i1BBZPNXPMX :::; iiYPMM5i: iii ::, :: rii: rir: .iXE8ZZq88NJ: … ::,

iq1ZM0MNZEM0XSZ00X8BBqjii:;

v7BBB0OGZ0Zk0NPF0OMOBBBBBGgFEMEqXqJj1kF17:,: i7u0Xvi. . rPN2M80U:, :: i7OBFZBPi.,: rjBBB7MBUri: r7u500GqN0MMO2Y507.7GP08Z8ZOqqNPqZNZGBMBBBBM5X8MZ0F1u11Nqk2Y: ,,, r7r ,. :,. 7BBBBNGUr:, … 7Uji:, U8ME50Ov7iivSkXNMEqkG8MMBOqSL.

7N1BMMEEMNqZNMZZqGGMGMG8NqPZEN51YjU51q527 ;;; iY2L. … 77.:0BMMEqSFYvii ,. .: Yj ::, i75XEZMMMNNNES2XBj. .

: rBGBMNqMqGMMZ8G0PZMME8NEE8EE51FkjYYkS1UuvujPqY. . rMN5NqqBS7. , Yi., R .. RvLrL2PSNZBBBMZPE0NPkq0i

2q7kMSZZMEBBEXNPNX8kIERAN3kXEqPG5YLU1F2XkF525Y. …..: NkFUFu :. .: jur5Fi; E0X8GEEMMBBMkSkNXN0Ui:

,, i8FOqMMGGB8P5E0qkZNNqNSqE5LFPuL2U25P12j2uur:.,., … ::. vBk1Xji, ….. ::,. . . ..iPEP8OMZ8OBGZNqF51PS7

. iNNEEEBNMM8PN8MEqZMXkNG0OU2kSY22UUk1UvjUuvYvi. ::, …,:,. ,,,. Y5FXMOMOB8ZEZUUFN5j:

iu2XFXB8MGNMOMOBBBBBBBBB88XFXSJ2uU5k125jLU7:.: ,,,,,; jPEEGF;: ri.:., .. …:., 7771J5OBBZNZkPXSFOMY.

. .rEB8P0X1qFFFFL1kFYLv7ii: rvi .: UMBBBBGuiiii. ::,. :::.,.: iri7SBq0Z8XqqqSPSUri

, .. SM0E5L:, .., ..,.,:,.,; NMMNq88qXUSFPSkF0NSk0u, iNMq2kGBMk7i ::: ::; ::: 7r;: 7uPGqN1582iLUi.

.YME0U7iii :: L:., :: i, …: FBBMBBBBBBBBBBOMBBOME0i: kEF;: iLEBZG5vrLri ::::: ri; rjXBBBBBJ ..

vNE1YYY; LYr: r;,. ,,:. 7 :: :: UMBBBZMP7r77r:,. .ZOuv7rii; kkNMBBq5UvLLYUPSZEZEOPGBM

; FU7r7777jY7i7r: .i:,: i,: i; :: iuBZY :. . .uBMPJLr; in:,. …, :::: 7YGB8JYYviiijJv

.YPYLriL7LYLu77Yj :: 7i,: i:, :::: i.: 1NP1Su7r7rriYUjF1uBBBqF2J ::. : F7 :: ii :::: iri ….

.r1Y7r7iYrUJLYuLjr7rLv: ii :::::; r7i, .r7; vYLjjUYvLjr7; ii :::: i:,. .,. : ii: 7: ,, :: ri,:. …

.r7JJJ; rr7ivL7rjLYvrrrr7: ii ::; iii; :::, …………, ..,.: ii :: ,, ….,. :::, .. Luiiiii :: iri: …,: .. .I,

.iYYYv;: 77i:; j7: 7uLLL77i7; 7L7i: iri; in; ii ::: ::: i: :::; ii; virii: ii,., ……. ,,:,: ,,,., Jriii ::, irr :. :, … jag ::

, iLLvr;: irr: irUr7vurjYY77vuUJr7i; v7v1viiriiiri ;;; iiir; 777irr777;,: …, .. …, rY7r :: i; ::: i: Lr. . ..: ek :: … ii :: rvi,:,

, i77L77rr :: ir; i7UYLYSJL7jYUJJu1UvLvLUYUULr ;; Yvrir77riirrjjjrrYv7JuUr: …, ….: LuUvLUSJr ::: i, .. ,,., 7;:. :: ,,: ri: 7i,:

: iri; iiiri :: ii; ivYLrrU12Yu2Jjj1UjLLj52512L7JkuLvuLLLY7r72JYYYv2LYjFJr :: … i: i; 1MBBSvYYYL7; i: ……: …. r82 ,,,.: ..: i: i;

.ir;: i; i: iii: :: iLYYvYJ22UjSPkUF51Lj7U5UUFu2UXSj7u1uLUUurY2JvUuYYv7YLr: YUSNOEMMMMBBMSJv7; 7 ;; i: ……., …, iuYi ::. :: ::

: 7rrr7r7; i: ::: i: irrirYqkk2qXNNOZ0F5UL5XJ12U1XUuJS1SFF1Uv1u55kkUJULLv1JJ8B0ON2ju1PqZNkJ7rLri :: ,,.,., ……,

, Jrii7v7 ::: ::::: ii; in; 7YYU2ZMBBBGE882EXkPk5X11UF5FqNSUk2MXqNqG2PFOE0BME8X2j5YLiJ1SkZXurrrr ::.,., …, ……. ,,.: Ii ::::

.YJirvi7ri:; ::: r; r; ri7vSYYkBBMOE7: …..: uqBB8OXkEqPG8BPqNMU0PNjYLi: .NBBO5qYvUUJ7iir772Eqv7r; ii :::: ….. ,,,, …, :: iii ::, ..: r

vur7Yr ;; iir ::: rrrir7uUFPUJqXr UMBB2Y8U520BXLL,.: AimHarder iBB5jLY7L77: i:;: iLP0F7r; i: ::.: iuU2j1JLL1uri5BU .. :::: :::: ..

; 1LiU7rYri7i: iJv7rrrUSX2Li ::. . ,, ….: .., Si. : BBEkJYL: ii7jYvvr; i1GP7ri :: 7LUuF1jri ::, iLL710B … :: ii ::: .. rL, ….: i:

.jqJvr7vLr7ii7Y7v7rr7YULr :::::: ii ,,,:, :::,: ,,. ,,; i. ,: ….. ::: SG2Yvrvi :: 7LuL;, :: i: iir7FU. ,. ::::: ,,.: Jr. …,. :::

, 5SFj7i777ii; Lrr7Y7rr7rririi:; ir :: i:, :: ::::, :::: iir :. 7u. .,.,. .Y2LjUr7:,. :: i: ;; rJ8kUX8P1v7ri ::::: rrrii: 7Jk. …: ,, .. i7: .. ,,: ,, Y:

: YEFJLLi; j7i777iLYYr7777jJLiii; iiir: i7Yii; :::: ,,, :: r;:. I: ….: …,. ,,, ::: uF1vr:,.,.,. :: iir2BBOqX22JjvYL7: r; iir ;; i75r ….,: i:. ., i: … r:

. .jE5U2Yr7kjL7Lr7Lu7rrLrLUY7vr7rLvYJJLYL7iYL; irii: ir:, i: rLr ,, …..,.,. :::. JU7;:.: Ii:,; i: rvjSNP0Xk5S2UYYYYL7iiiriiijk2r:, i;:. . …….. ri:

LMj22J7uuu7rrLLjrr7L7LvY7L77vUjjYJu5LvL7r7r7rr7Jr7i :: iir:, … ,,, ::::::, r1GEYvrr ::::.

iBF7XUU5uYY7YJUYLYY7r7Y7u7r7UjYLjJUYjLY7LLuJYrrrY7;: r7r; i, ..:. ,,,, :. LNBBBP277ri ::.:, ::: LvY0BPUY5F5UUjuLjjUJUJUjY7; i7j1Yr ::, …., .., rj

NNYk5u0U2uUjUUUU2Lv7JJjL7rL77Y2Ukuju2L2UUU2uY77; 77Yrrii:,. ,,, :::: ,,. 7BMXBOEEkjYiii; ::: ,,,,,. ,,, … r.

. . .qBO1PkF17HaiLie01PLLUYjuYYUYYYSqEqNX0qZkFjYLYLLvYLYvL7jr :::., ::,: ..: jPB0SNMEq2ujvrY7;::: ii;

. .:. iMMOX5k25NSFuUjjYUJYJ5JSXXk0kN0NEM0E8ZkFUUJYYUYLj1Yjvr :::: ,,,:,: rr, UZMPqN0FSSUri :: ….,:,., YqBBMPXXqXNSXkX. .

.: i: .., i0BB0Z5FFNkk55u225UFkF1XPPkNNqqXqXZGBB8kqqNS5SXjS1jU; ii :::: ,,: ri: .5MOqNP8MNi:, ….. .iUBBBBBZZPZ0ZNG8EZB8SUS5ur; ::,: ,, … rjj. : Jag., ..

..:; :: rYGBBBBNkXNkOZXXZZEPEEOZ8EE0GZZNZ8BBBBBBE8ENXSk01ji:,;:,. : 7U2v.: I: …

., :: i7vr2ZB *! ^ $$ ^ $;:! JAH BL $$ L0V to @ll from MONKEYZ! QSFkBBBM .: Sctv83. :,: i: .FBBBBBPuLr: ir gheruihgigldfhbgnlkhql

. … iYY1XXkGk0EOOBOMMONNPSJJ77i ::::::; 752J10SENL ::: irjUY7Ji,:; iiriir7kBB7. , .iUi .: F1v; 7uZMGJr:,. ii :: ::: r7jXO0Zq0Ur ,, …, ..

. . … …, …: rrvY1UJr :::. .:, ….. …: 7,: kM7: L7: ii: .. ……

______) _____ ______

(, / /) (, /), (, /)

/ (/ _ _ / __ / __ _ _ / _ _ / — (_

) / /) __ (/ _ / _ (_ / (_ (_ (_ (___ (/ _) / ____))) (_ (_ (_ / _)))

(_ /) / (_ / (.- / (

(_ / (_ /

~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

– DeGun TPB ~~! SD! ~~ ~~! SD! ~~

Windows 10 Digital Activation – January 2021

The simplest and most effective Windows 10 activator that can activate any version of Windows with one click.

It’s 100% free and virus free from renowned developer Ratiborus.

(Only Windows Defender can pee and complain)

It does not need to be installed and can work from a flash drive.

HWID GEN (AKA: Hwidgen) is a digital licensing tool that does not require a KMS activation or upgrade (upgrade to a newer Windows from an older version of the Windows installation), supported by s1ave77 by MDL (My Digital Life). It activates all versions / versions (including VL editions) of the Windows 10 operating system with permanent digital license. The activation process is also simple, does not affect the system files or uses the leaked or stolen activation keys.

WHITE GEN is written in the AutoHotkey script language (the .mk3 extension in the filename stands for the AutoHotkey plugin) and includes the file (you can extract it from the official Windows 10 ISO) and open source file on GitHub (compiled as) exe file). You can therefore implement the entire activation process manually. The working principle is to take advantage of Microsoft’s vulnerability to manipulate the Windows registry to achieve the activation goal, which follows in the footsteps of the transfer principle of the crazy WannaCry (ransomware Cryptoworm) and the more capable and subdued Adylkuzz (Cryptocurrency Mining Malware) The use of Windows MS17-010 error to cause computer invasion. By the way, the author of Adylkuzz is in my opinion smarter and more forward-thinking. By contrast, WannaCry is like a pointless mob!

// Supported Windows 10 versions //

Cloud (N)

Core (home) (N)

Core (country specific)

Core (simple language) (N)

Professional (N)

Vocational training (N)

Professional Workstation (N)

Training (N)

Company(A)

Company S (N)

Company S (N) 2015

Company S (N) 2016

Server standard (core) (N)

Server Datacenter Core) (N)

Server Solution (Core) (N)

// directions //

The tool performs several system checks and may take a while to display (depending on the system specifications). You do not have to panic. Just wait a minute

When installing a volume license version of VLSC or MVS Business ISO, the default trade / OEM key must be inserted to restore activation

// warning //

This activator may be incorrectly reported as a threat: Win32: malware risk. Use VirusTotal to perform a complete, authoritative scan.

. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ::::::: | | :::.

. :::: | | :::.

. :::: | ——– ——————————– | :::.

. :::: | | :::.

. :::: | —————————————- :::.

. :::: | _______________________________________________________________ |

  1. Windows 10 Digital Activator v1.3.9 Portable – DeGun TPB.rar Download Torrent

Download uTorrent Download uTorrent

13 5 User votes


Leave a Reply

Your email address will not be published.